НОВИНИ

Названа техніка, яка найкраще підійде для передпосівної обробки ґрунту

14.12.2018 12:25
 • Часте питання, яке ставлять всі хто працює на землі, яким агрегатом краще закрити вологу, вирівняти поле, створити посівне ложе, зробити дрібно грудкуватий посівний шар ґрунту, позбутися бур’янів? З усіма цими задачами ефективно та комплексно впорається техніка АМАКО, але спершу поговоримо про технології.

  Чому передпосівний обробіток важливий

  Пе­ред­посівний об­робіток сприяє збе­ре­жен­ню во­ло­ги ґрунту та ство­рює умо­ви для рівномірно­го за­гор­тан­ня насіння на потрібну гли­би­ну, цим самим поліпшуючи йо­го про­ро­с­тан­ня і по­даль­ший ріст рос­лин. Цей захід землеобробітку настільки важ­ли­вий, що на­далі виз­на­чає весь роз­ви­ток рос­ли­ни, у то­му числі рівномірність дозріван­ня куль­ту­ри та якість зби­ран­ня вро­жаю. Йо­го ви­ко­ну­ють, щоб сфор­му­ва­ти насі­ннє­ве ло­же, рівномірно розмісти­ти у ньо­му насіння, створити дрібно грудкуватий посівний шар ґрунту, закрити вологу, вирівняти поверхню поля.

  Ви­со­ко­якісний пе­ред­посівний об­робіток ґрунту має відповіда­ти низці обов’яз­ко­вих па­ра­метрів і ви­мог що­до йо­го про­ве­ден­ня. На­сам­пе­ред, ре­зуль­та­том цієї опе­рації має бу­ти роз­пу­ше­ний та повільно осіда­ю­чий дрібно грудкуватий посівний шар ґрунту, який зберігає во­ло­гу, здат­ний за­без­пе­чи­ти ви­со­ку по­льо­ву схожість насіння і спри­ят­ли­вий фітосанітарний стан по­ля. Після об­робітку ґрунт має бу­ти чи­с­тим від бур’янів, ма­ти оп­ти­маль­не співвідно­шен­ня вмісту во­ди й повітря, до­стат­ню тем­пе­ра­ту­ру і не­об­хідний по­жив­ний ре­жим для рос­лин відповідно до їхніх біологічних особ­ли­во­с­тей.

  Гли­би­на пе­ред­посівної куль­ти­вації має відповіда­ти за­даній гли­бині за­гор­тан­ня насіння та бути рівномірною (се­ред­нь­ок­ва­д­ра­тич­не відхи­лен­ня — не більше ніж ±1 см). Вод­но­час насіннєве ло­же має бу­ти ущільне­ним, а посівний шар ґрунту — пух­ким та дрібно грудкуватим.

  Важ­ли­ви­ми якісни­ми по­каз­ни­ка­ми передпосівного об­робітку ґрунту та­кож є вирівняність грун­то­вої по­верхні, по­вне підрізан­ня рос­лин бу­­р’я­нів, відсут­ність за­би­ван­ня ро­бо­чих ор­­ганів ґрунтом і рос­лин­ни­ми решт­ка­ми. Також ство­рен­ня на по­верхні ґрунту дрібно грудкуватого ша­ру, за­побігає ви­па­ро­ву­ван­ню во­ло­ги, оскільки пе­ре­ри­вається капіляр­ний зв’язок між нижнім зво­ло­же­ним та верхнім йо­го ша­ра­ми.

  Ос­нов­ни­ми опе­раціями пе­ред­посів­но­го об­робітку ґрунту під ярі культури є ран­нь­о­вес­ня­не бо­ро­ну­ван­ня для за­крит­тя во­ло­ги й куль­ти­вація. Ран­нь­о­вес­ня­не бо­ро­ну­ван­ня про­во­дять, як тільки підсох­­нуть гре­бені оран­ки. Бо­ро­ну­ван­ня слід закінчу­ва­ти у стислі терміни. Запізнен­ня ви­ко­нан­ня цьо­го аг­ро­за­хо­ду при­зво­дить до знач­них втрат во­ло­ги й зни­жен­ня вро­жай­ності.

  Передпосіані культиватори MASSEY FERGUSON

  Компанія АМАКО Україна є офіційним дилером техніки MASSEY FERGUSON, в модельному ряді якої представлені передпосівні культиватори серії 5700 з робочою шириною від 7,6 метри до 18,3 метрів. Ці культиватори здатні впоратися з усіма вищевказаними агротехнологічними заходами за один прохід.

  Також вони ідеально підходять для ранньовесняного закриття вологи. За рахунок регулювання по висоті фінішного катка, культиватором можна працювати при збільшеній вологості ґрунту.

  Основою рами культиватора MF 5700 є надміцний трубний профіль з перерізом 76х101 мм, який є носієм 6 поперечних балок. Саме до цих балок кріпляться робочі органи.

  Також простим рішенням, яке дозволяє працювати з мінімальним навантаженням на раму культиватора, є кріплення основної частини рами з опорною, що є продовженням дишла.

  Завдяки цьому рішенню конструкція надзвичайно міцна та дозволяє на вибір встановити декілька видів фінішного обладнання – ви можете обрати або 4-х рядну пружинну борінку, або 3-х рядну пружинну борінку та каток діаметром 280 мм.

  Звісно, з катком якість розпушення ґрунту краща та придатна для висіву навіть дрібно насіннєвих культур, не кажучи уже про зернові та бобові.

  Також важливим доповненням є те, що дані культиватори мають п’ятисекційну раму та досить компактні транспортні габарити – для прикладу 12-ти метрова версія має транспортну ширину 4,6 метри та транспортну висоту 3,9 метри.

  Гарній прохідності земельної маси та рослинних решток сприяє вдале розміщення 5-ти рядів робочих органів – відстань між рядами лап та кліренс рами одні з найвищих в даному класі – 89 см одна від одної та 60 см відповідно.

  Лінійна відстань між стійками становить 177 мм, тому враховуючи ширину стрілчастої лапи в 229 мм робота ведеться з більш ніж повним перекриттям.

  Захистом стійок від перевантажень на культиваторі MF 5730 є одно- або двопружинний механізм на спрацювання. Так як дилери техніки корпорації AGCO пропонують клієнту завжди кращі та перевірені рішення для аграріїв, то основною моделлю в лінійці є культиватор з двопружинним захистом, де зусилля на спрацювання є найбільшим серед подібних культиваторів та становить 136 кг.

  Завдяки цьому досягається рівність насіннєвого ложе навіть на важких ґрунтах, чого не може гарантувати однопружинний захист із зусиллям на спрацювання в 68 кг.

  Також для клієнтів доступна перевірена часом спрощена версія даного культиватора в новому маркуванні MF 5731Е, де поздовжні балки рами виконані із подвійного трубчастого профілю 51х51 мм, а одно пружинний захист стійок має збільшене зусилля на спрацювання в 91 кг.

  Культиватори MF 5730 та MF 5731 мають досить просте регулювання робочої глибини – за допомогою гідравліки в одній точці. Тому лише за декілька секунд оператор, за необхідності, може змінювати робочу глибину в діапазоні від 2 см до 12 см.

  В якості опції дані культиватори можливо оснастити системою внесення рідких добрив з бочкою в навісній версії 2000 літрів чи причіпній 6250 літрів.

  Робочий розчин вноситься під останні два ряди стійок. Регулюється вилив з кабіни трактора за допомогою простого блоку управління.

  Культиватори Massey Ferguson 5700, в залежності від робочої ширини захвату, агрегатуються з тракторами потужністю від 150 до 500 к.с., тому ви завжди маєте вибір найоптимальнішого варіанту для свого господарства.

  Читай нас також у Viber та Telegram, поширюй новину на своїй сторінці:
  Поширити: